worldsex

worldsex

【气味】苦,平,无毒。 花黄似槐而稍长大。

赤眼涩痛∶桑叶为末,纸卷烧烟熏鼻取效,《海上方》也。肠风泻血∶椿荚半生半烧,为末。

古者春取榆、柳之火。三月开花白色,心微红。

嵩阳子言酸枣木高硕,今货者皆棘子,此说未尽。本出于迷人入山,见仙人服之,以告佗。

注《淮南子》者,以菟丝子及女萝为说,误矣。 今试之,但闰年不长耳。

每解砒石毒∶桐油二升,灌之。 研汁,金疮及小儿吻疮。

Leave a Reply